Categories

Van lấy mẫu inox vi sinh

Sanitary Sample Valve/Van Lấy Mẫu Inox Vi Sinh

Welded, Clamped, Threaded/2 Đầu Hàn, Clamp, Ren

 Application of sanitary sample valve:

 It is widely applied to taking sample from pot body or pipe line under aseptic condition, and can conduct sterilization  treatment before and after sample taking each time.

Ứng dụng van lấy mấu inox vi sinh:

 Van lấy mẫu inox vi sinh được áp dụng rộng rãi để lấy mẫu từ nồi hoặc đường ống trong điều kiện vô trùng, và có thể tiến  hành xử lý khử trùng trước và sau mỗi lần lấy mẫu.

 Advantages of sanitary sample valve:

 Sterilization can be conducted at original position with vapor or alcohol.

 Material is directly sealed with diaphragm

 Sampling is typical, with good repetitiveness

 Secondary pollution is avoided, sampling in large or small quantity is both workable.

Ưu điểm của Van lấy mẫu inox vi sinh

 Khử trùng có thể được thực hiện tại vị trí ban đầu với hơi hoặc rượu.

 Vật liệu trực tiếp niêm phong bằng màng chắn

 Lấy mẫu điển hình, có tính đại diện tốt

 Có thể tránh được ô nhiễm thứ cấp, lấy mẫu với số lượng lớn hay nhỏ đều thực hiện được.

 Technical parameters of sanitary sample valve:

 Maximum working pressure (valve is closed): 10bar

 Maximum sterilization temperature: 121~134°C

Thông số kỹ thuật của Van lấy mẫu inox vi sinh:

 Áp suất hoạt động cực đại (khi van đóng): 10 bar

 Nhiệt độ vô trùng cực đại: 121~134°C

 Material of sanitary sample valve:

Chất liệu của Van lấy mẫu inox vi sinh

 Valve body/Thân van : Stainless steel 304 or 316L

 Valve rod/Thanh van : Stainless steel 304 or 316L

 Standard design of sanitary sample valve:

 HONTO aseptic type sampling valve is made up of three parts, namely one valve body, one valve head and one  diaphragm. Rubber diaphragm is placed on the shaft core of valve head and is used as valve cartridge with malleability.  Valve body and valve head can be replaced.

Thiết kế tiêu chuẩn của Van lấy mẫu inox vi sinh

 Van lấy mẫu inox vi sinh HONTO là loại vô trùng lấy mẫu gồm ba phần:

1. Thân van:

Có thể thay thế

2. Một van một đầu:

Có thể thay thế

3. Một màng chắn.

Màng cao su được đặt trên lõi trục đầu van inox và nhờ đặc tính mềm dẻo mà được sử dụng như hộp van.

 

 

 

Type T: Tank (Welding)

Loại T: Tank (Hàn)

 

Type P: Pipe (Welding)

Loại P: Ống (Hàn)

 

Type C: Clamp

Loại C: Đầu Clamp

 

Type S: Socket (threaded)

Loại S: Lồng (ren)

 

 

Type B: Turning Handle

Loại B: Tay cầm xoay  

 

Type P: Pipe (threaded)

Loại P: Ống (ren)

 

Type Y: Clamp

Loại Y: Đầu Clamp

 

Type H: Turing Handle

Loại H: Tay cầm xoay

 


Hiển thị từ 1 đến 10 của 10 (1 Trang)
error: Chức năng đã bị vô hiệu hóa.